Spory sądowe, mediacje, negocjacje

Spory sądowe

Wyczerpały się możliwości polubownego rozwiązania sporu? Specyfika sprawy wymaga drogi sądowej?

Przedstawię etapy procedury sądowej, koszty z tym związane oraz wypracuję strategię procesową. Przygotuję wszystkie niezbędne dokumenty służące wszczęciu postępowania i prawidłowemu przebiegowi proces sądowego. Moich Klientów reprezentuję przed wszystkimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi wykorzystując najlepsze narzędzia procesowe. Po uzyskaniu orzeczenia pośredniczę w egzekwowaniu jego wykonania.

Mediacje

Liczysz na sprawne rozwiązanie sporu i jesteś gotowy na ustępstwa w celu szybszego jego zakończenia?

Zaproponuję mediację jako formę ugodowego, pozasądowego sposobu wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu. Jako profesjonalny i bezstronny mediator organizuję i wspieram przebieg rozmów, tonuję powstające między stronami napięcia oraz pomagam stronom w dojściu do porozumienia. 

Korzyści jakie zapewnia mediacja:

  • jest rozwiązaniem tańszym i szybszym od prowadzenia postępowania sądowego,
  • poprzez wspólne wypracowanie treści ugody sprzyja jej późniejszemu wykonaniu,
  • umożliwia utrzymanie poprawnych (dobrych) relacji między zwaśnionymi stronami.

Negocjacje

Przygotowujesz się do zawarcia umowy lub jesteś w trakcie uzgadniania z partnerem biznesowym warunków jej realizacji? A może nie jesteś w stanie uzgodnić wszystkich warunków umowy i sytuacja wydaje się „patowa”?

Nie musisz zgadzać się na propozycje Twojego partnera lub iść na „zgniły kompromis”. Przemyślane i skuteczne negocjacje mogą doprowadzić do efektów, których nie spodziewałbyś się przed ich rozpoczęciem. Zdiagnozuję obszary negocjacyjne Twojego partnera, określę strategię negocjacyjną. Uzgodnię możliwe i akceptowalne przez Ciebie rozwiązania. Przeprowadzę negocjacje w Twoim imieniu (za Ciebie), gdy uznasz, że Tobie „nie wypada” czegoś zaproponować.