Spółki, doradztwo korporacyjne, transakcje M&A, Sukcesja

Chcesz prowadzić działalność w formie spółki? Nie wiesz jak skutecznie zarejestrować spółkę lub zmiany w jej organach, zmiany umowy spółki?

Doradzę w wyborze formy dostosowanej do skali działalności oraz preferencji podatkowych. Zakładam spółki, opracowuję i składam wszystkie dokumenty wymagane prawem do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zmiany danych zawartych w rejestrze. Przygotowuję wszelkie dokumenty korporacyjne (regulaminy, uchwały), wspieram organy spółek w wypełnianiu ich obowiązków.

Jesteś członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej i chcesz wiedzieć jakie są Twoje prawa i obowiązki?

Wyjaśnię jakie obowiązki spoczywają na Tobie z tytułu pełnionej funkcji i zabezpieczę Twoje interesy w związku z jej pełnieniem. Doradzę w aspektach prawnych związanych z bieżącą działalnością. W przypadku prób pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu pełnienia funkcji członka Zarząd lub członka Rady Nadzorczej przeanalizuję Twoją sytuację i opracuję skuteczną strategię obrony.

Planujesz przejęcie innej spółki lub połączenie spółek?

Prowadzę transakcje M&A (połączenia i przejęcia spółek). Sporządzam analizę due diligence przedsiębiorstwa, dzięki czemu otrzymasz szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją. Opracowuję umowy nabycia udziałów, akcji spółki. Sporządzam plan połączenia albo podziału spółek. Zapewniam obsługę prawną procesu rejestracji połączenia albo podziału spółek.

Jesteś wspólnikiem spółki i wszedłeś w spór z drugim wspólnikiem lub członkiem Zarządu?

Reprezentuję wspólników w sporach z innymi wspólnikami, gdy ich współpraca przestaje się układać. W tym zakresie moje doświadczenie oparło się o reprezentację przed Sądem Najwyższym z korzyścią dla Klienta Kancelarii. Dokonuję oceny działań członków organów pod kątem ich podejmowania na szkodę spółki. Występuję z roszczeniami odszkodowawczymi na drodze cywilnej i karnej.

Chcesz zlikwidować spółkę?

Przeprowadzam proces zakończenia działalności gospodarczej i likwidacji spółki, aż do jej wykreślenia z rejestru. Opracowuję dokumentację formalnoprawną związaną z rozwiązaniem spółki i zakończeniem procesu jej likwidacji. Wspieram likwidatorów i służby księgowe w likwidacji majątku firmy oraz w opracowywaniu sprawozdawczości finansowej związanej z jej likwidacją. Składam w Krajowym Rejestrze Sądowym ostatni wniosek związany z działalnością spółki – wniosek o jej wykreślenie z rejestru.

Chcesz zabezpieczyć działalność firmy po swojej śmierci?

Odpowiedzią jest sukcesja. To rozwiązanie skierowane jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych i do członków ich rodzin. Wyprzedzająco wprowadzę rozwiązania pozwalające w przypadku Twojej śmierci, na bezproblemową kontynuację działalności przedsiębiorstwa. Opracuję program oraz dokumentację, w wyniku której wybrana przez Ciebie osoba będzie dalej prowadzić przedsiębiorstwo, niezależnie od kwestii spadkowych. W ten sposób zabezpieczyć można latami rozwijane przedsiębiorstwo rodzinne przed wstrząsami, zakłóceniami w jej funkcjonowaniu, kończącymi się nawet upadkiem firmy.