USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Tojza pomoże Państwu we wszelkich problemach prawnych związanych z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą lub działalnością Państwa spółki, począwszy od jej założenia, aż do jej ewentualnej likwidacji.
Zapewniam pełną obsługę prawną polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu i analizowaniu umów oraz pism, reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych, negocjacjach i mediacjach z kontrahentami. Ściśle współpracuję z działami wewnętrznymi firm – działem kadr i płac, księgowością, logistyką. Dzięki stałej współpracy możliwa jest pełne poznanie funkcjonowania firmy, co w konsekwencji pozwala na szybką reakcję na bieżące problemy prawne. Doradzam Klientom w pojedynczych sprawach lub prowadzę pełną obsługę prawną firm. Korzystając z mojej usługi współpracujecie Państwo z prawnikiem zewnętrznym (outside lawyer), w taki sposób jakbyście zatrudniali prawnika wewnętrznego w swojej firmie (in-house lawyer), co oznacza ścisły kontakt z Państwa firmą/spółką i pełne zaangażowanie w jej działalność.

Przedmiotem usług na rzecz Przedsiębiorców w szczególności są zagadnienia z zakresu:


Rozpoczęcia i zakończenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym w formie spółki cywilnej

 

Prawa handlowego
  • zakładanie spółek prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo–akcyjna, z o.o., akcyjna, jednoosobowa spółka akcyjna)
  • przekształcania i likwidacja spółek
  • odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
  • spraw rejestrowe, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym i Rejestrze Zastawów
  • przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały, itd.)

Prawa pracy

  • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem i roszczenia z tym związane
  • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
  • rozliczanie czasu pracy pracowników
  • wypadki przy pracy
  • spory z pracownikami

Prawa budowlanego

  • opracowywanie lub weryfikacja dokumentacji prawnej inwestycji, w tym realizowanej przez deweloperów
  • umowy z wykonawcami robót budowlanych
  • reprezentacja przed organami w zakresie uzyskania decyzji niezbędnych dla przeprowadzenia inwestycji 
  • roszczenia związane z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem robót budowlanych

Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii

  • umowy i roszczenia związane z prawami autorskimi i pokrewnymi
  • rejestracja znaków towarowych i wzorów użytkowych
  • umowy IT, usługi SaaS,
  • e-commerce, regulaminy, polityki prywatności 
  • ochrona danych osobowych

Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 
Nieuczciwej konkurencji – dochodzenie roszczeń z tytułu zachowań stanowiących nieuczciwą konkurencję:

  • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa 
  • używania wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów i usług
  • przejmowania pracowników i klientów
  • naśladownictwa produktu
  • rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
  • utrudniania dostępu do rynku 
  • nieuczciwej reklamy 

Windykacji należności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zastępstwa procesowego w ciągu całego przebiegu postępowania:

  • wzywania dłużników do zapłaty
  • reprezentacji w sporach sądowych
  • reprezentacji w egzekucji komorniczej

Sukcesji, czyli kontynuacji prawnej prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej po jej śmierci (przekazanie następcy)
 

Spraw administracyjnych przed organami administracji samorządowej lub państwowej oraz sądami administracyjnymi
 
Przygotowywania i opiniowania umów
 
Udziału w negocjacjach i mediacjach
 
Zastępstwa procesowego we wszelkich sprawach sądowych