Prawo pracy

W zakresie prawa pracy prowadzę sprawy zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Czy prawidłowo została rozwiązana umowa o pracę? Jakie uprawnienia przysługują w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy?

Reprezentuję pracowników we wszelkich sporach z pracodawcami związanych z ich zatrudnieniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Wskaże na roszczenia możliwe do dochodzenia od pracodawcy w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę. 

Reprezentuję pracodawców w dochodzeniu przewidzianych prawem roszczeń odszkodowawczych, gdy pracownik w sposób nieuprawniony rozwiąże umowę o pracę.

Jesteś ofiarą mobbingu?

Pomagam zrealizować roszczenia odszkodowawcze związane z mobbingiem stosowanym przez pracodawcę lub współpracowników w miejscu pracy.

Masz wątpliwości czy pracodawca prawidłowo ustalił Ci wynagrodzenie lub inne świadczenia albo gdy pracodawca nie dokonał jego wypłaty?

Ustalę jakie wynagrodzenie przysługuje Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartą przez Ciebie umową, a w przypadku uchybień pracodawcy w wypłacie należnego Ci wynagrodzenia, wystąpię przeciwko pracodawcy o jego zapłatę.

Potrzebujesz pomocy w sprawach pracowniczych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?

Pomagam pracodawcom prowadzić działalność tak, aby uniknąć problemów na płaszczyźnie prawa pracy.
Przygotowuję lub analizuję umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia.
Pomagam pracodawcom w opracowaniu przyczyn rozwiązania z pracownikami stosunku pracy. Przy większej liczbie planowanych zwolnień opracowujemy model najbardziej korzystny finansowo dla pracodawcy.
Przygotowuję wszelkie niezbędne regulaminy związane z zatrudnianiem pracowników.
W przypadku skierowania przez pracownika roszczeń w stosunku do pracodawcy, reprezentuję pracodawcę przed sądem.