USŁUGI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Tojza otacza opieką prawną Klientów indywidualnych udzielając porad prawnych oraz reprezentując w postępowaniach sądowych. Dokonuję analizy przedstawionego stanu faktycznego i przedstawiam najlepsze jego rozwiązania prawne. Pomagam Klientom zarówno w ich sprawach osobistych związanych z życiem rodzinnym, z wykonywaną pracą, śmiercią najbliższych osób, uszczerbkiem na zdrowiu, ale dbam również o ich bezpieczeństwo finansowe poprzez ocenę prawną zawieranych przez nich umów, w tym związanych często z zaangażowaniem oszczędności całego życia. W przypadku problemów finansowych doradzam jak z nich wyjść lub uniknąć dalej idących skutków. Dobro Klienta i najbardziej korzystne oraz akceptowalne przez niego rozwiązanie, stanowią zasady, którymi kieruję się prowadząc każdą sprawę.

Przedmiotem usług na rzecz Klientów indywidualnych w szczególności są zagadnienia z zakresu:

Prawa rodzinnego i opiekuńczego

  • rozwód, w tym z orzeczeniem winy
  • separacja
  • rozdzielność majątkowa między małżonkami
  • podział majątku
  • alimenty – ustalenie, podwyższenie, obniżenie
  • kontakty z dzieckiem – ustalenie, zmiana
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej

Prawa spadkowego 

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • testament
  • wydziedziczenie
  • zachowek
  • dział spadku

Prawa pracy 

  • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą, roszczenia z tym związane
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w porze nocnej
  • roszczenia z tytułu wypadków przy pracy
  • spory z pracodawcą

Przygotowanie i weryfikacja umów cywilnoprawnych 

  • umowy sprzedaży
  • umowy najmu i dzierżawy 
  • umowy pożyczki
  • umowy darowizny

Skutków niewykonania i niewłaściwego wykonania umów 

  • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji 
  • roszczenia z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy
  • odsetki za zwłokę, kara umowna
  • odstąpienie od umowy

Prawa budowlanego

  • zakup i sprzedaż nieruchomości
  • umowy z wykonawcami robót budowlanych
  • reprezentacja przed organami w zakresie uzyskania decyzji niezbędnych dla przeprowadzenia inwestycji budowlanej
  • roszczenia związane z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem robót budowlanych

Odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

 

Odszkodowań za błędy medyczne

 

Windykacji należności i zastępstwa procesowego w ciągu całego przebiegu postępowania

  • wzywanie dłużników do zapłaty
  • reprezentacji w sporach sądowych
  • reprezentacji w egzekucji komorniczej
  • ochrony dłużników przed niesłusznymi działaniami komorników, skargi na czynności komorników

Zastępstwa procesowego w ciągu całego przebiegu postępowania sądowego

 

Upadłości konsumenckiej

 

Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii

  • umowy i roszczenia związane z prawami autorskimi i pokrewnymi
  • rejestracja znaków towarowych i wzorów użytkowych
  • ochrona danych osobowych

Spraw administracyjnych przed organami administracji samorządowej lub państwowej oraz sądami administracyjnymi

 

Udziału w negocjacjach i mediacjach