Usługi dedykowane

Odszkodowanie za lockdown

Musiałeś zamknąć lub ograniczyć swoją działalność gospodarczą w związku z epidemią SARS-CoV-2, poniosłeś z tego tytułu istotną szkodę i uważasz, że należy Ci się odszkodowanie?

Dokonam oceny Twojej konkretnej sytuacji pod względem realnej możliwości uzyskania odszkodowania. Przedstawię Ci podstawy prawne i sposób postępowania w dochodzeniu należnych Ci roszczeń. Będę Cię reprezentował w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa. Współpracując ze sobą określimy wysokość szkody jaką poniosłeś i wysokości należnego Ci odszkodowania.

Pozwy „frankowe”

Posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich? Bank obiecywał Ci, że kurs franka szwajcarskiego zawsze będzie na niskim poziomie? Nie poinformowano Cię o ryzyku kursowym? Albo informowano Cię, że nie spełniasz warunków, aby uzyskać kredyt w złotówkach?

Przeanalizuję i ocenię szczegółowo Twój konkretny „przypadek” kredytowy. Sprawdzę możliwość odzyskania środków pieniężnych. Przedstawię najbardziej korzystne rozwiązanie prawne. Oferuję profesjonalną reprezentację przed bankiem na drodze pozasądowej, jak i sądowej.

Odszkodowania za błędy medyczne

Na skutek działania lub zaniechania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub ratownika medycznego poniosłeś szkodę?

Błąd medyczny może dotyczyć w szczególności: pomylenia zakresu zabiegu, błędu w diagnozie, niezdiagnozowania stanu chorobowego, zakażenia szpitalnego, niewłaściwego podania leku, odmowy udzielenia świadczenia medycznego, niewłaściwej opieki medycznej, szkody przy porodzie. Świadczenie usług medycznych musi też zapewniać zachowanie godności i praw pacjenta. Jeśli powyższe okoliczności dotknęły właśnie Ciebie, to przysługuje Ci zadośćuczynienie z tego powodu.
Reprezentuję Klientów zarówno w sądzie, jak i przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Dochodzę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę psychiczną i fizyczną.

Jesteś lekarzem, lekarzem dentystą, pielęgniarką, położną lub ratownikiem medycznym, któremu zarzuca się błąd medyczny albo podmiotem leczniczym, w stosunku do którego wystąpiono z roszczeniami?

W oparciu o posiadane doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych ocenię zasadność zgłaszanych roszczeń i zaproponuję najlepsze rozwiązanie wobec stawianych zarzutów, wykorzystując również odpowiedzialność ubezpieczyciela prowadzonej przez Ciebie działalności. Podejmuję się obrony przed roszczeniami.

Odszkodowania rolnicze

Jesteś rolnikiem, którego uprawy lub hodowle doznały uszczerbku na skutek warunków atmosferycznych lub chorób?

Pomogę w uzyskaniu odszkodowania na poziomie pokrywającym faktyczne szkody, a nie przyznanym uznaniowo przez ubezpieczyciela. Szybko przeprowadzam działania zabezpieczające, by ułatwić proces dochodzenia odszkodowania. Przygotowuję niezbędną dokumentację. Uczestniczę w postępowaniach mediacyjnych.